25 Kas 2014

Fındığın bilinmeyen yararları

0 Yorum

F?nd???n bilinmeyen yararlar?

F?nd?k doymam?? ya? içeren di?er g?dalar gibi oldukça ucuz ve bulmas? kolay bir besin.. E?er kalp hastal?klar? riski ta??yorsan?z veya hastas?ysan?z hafif yemeklerin yan? s?ra doktorunuzun tavsiye etti?i miktarda f?nd?k yiyebilirsiniz. ??te soru ve cevaplarla f?nd???n di?er yararlar?..

F?nd?k yemek kalbe yararl? m?d?r?
?nsanlarda kalp sa?l??? üzerine yap?lan birçok ara?t?rmaya göre, f?nd?kla beslenmenin kandaki LDL yani kötü kolesterol oran?n? dü?ürdü?ü belirtiliyor. Yüksek kolesterol kalp hastal?klar?na sebep olan rahats?zl?klardan sadece biri, yani F?nd?k LDL kolesterolünü dü?ürme özelli?ine sahip ve oldukça yararl? bir g?da.. F?nd?k ayn? zamanda kalp ve damar sa?l???na da faydal?.. F?nd?k yemenin kesin olarak kalbe yararl? oldu?unu söylenebilmesi için, bu alanda ara?t?rmalara devam ediliyor.

F?nd???n kalbe faydal? oldu?unun dü?ünülme nedeni nedir?
Çok kesin veriler olmasa da f?nd???n kalbe faydal? olma nedeninin doymam?? ya? olmas? olarak belirtiliyor. Doymam?? ya?lar?n kötü kolesterolü dü?ürdü?ü belirtiliyor. Ayr?ca, f?nd?k Omega 3 ya? asidi bak?m?ndan da zengindir. Tansiyon, kalp krizlerini önlemesi ve damarlar? kuvvetlendirmesi de di?er yararlar?ndand?r. Omega 3 bal?kta da bulunur ancak bitkilerden en iyi omega 3 kaynaklar? f?nd?k ve ceviz, badem gibi besinlerdir. F?nd?k ayr?ca E vitamini bak?m?ndan da zengin…

Ne tür çerez yedi?iniz önemli mi?
F?nd?k, f?st?k, ceviz, badem türü çerezlerin hepsi kalp sa?l???na yararl? olsa da farkl? ba?kaca faydalar? da vard?r. E?er f?nd?k çikolatal?, tuzlu veya ?ekerli k kalbiniz için yememeye özen göstermelisiniz.

F?nd???n ne kadar? sa?l?kl?d?r?
F?nd?k ve di?er çerezler çok ya? içerir. Hemen hemen % 80’i ya?d?r. Bu sa?l?kl? ya? olsa bile kalori içerir. ?deal olan?, f?nd??? doymam?? ya? yerine koyman?z ve bir avuçtan fazla yememeniz.. Diyet uzmanlar? kalp hastal?klar?yla ilgili s?k?nt?lar? olanlar?n, her gün avuçiçi kadar (5-10 gr) f?nd?k yenilmesini öneriyor. Di?er doymam?? ya? içeren et ve süt
ürünlerinden de ayn? ?ekilde tüketebilirsiniz.

F?nd???n di?er yararlar? nelerdir?
F?nd?k, kalbi güçlendiren ve baz? kanser türlerinden hücreleri koruyan E vitamini içerir. E vitaminin katarakt olu?umunu engelledi?i de varsay?mlar aras?nda.. F?nd?k ayn? zamanda lif de içerir ve yüksek lifili beslenme kalp
hastal?klar?, diyabet ve kolon kanserinden korur.

F?nd?k ya?lar? sa?l?kl? m?d?r?
F?nd?k Omega 3 ve E vitamini kayna??d?r.. Cevizde Omega-3 çok daha fazlad?r.. F?nd?k doymu? ya? kadar doymam?? ya? da içerir. F?nd?k ya?lar? ile yemek yapabilir, salatan?za ekleyebilirsiniz. Yemeklerde kullan?rken zeytinya??, ayçiçek ya?? gibi ya?lardan daha az ?s?tman?z gerekti?ini unutmay?n.. Fazla ate?te kalan ve ?s?nan

[yukarı]