Aşurelik Buğday

A?urelik bu?day, daha çok a?ure ay?nda kullan?lmaktad?r. Sert, durum, çakmak ve beyaz bu?daydan yap?lmaktad?r. ?zmir, Konya, ?anl?urfa, Gaziantep bu?daylar?ndan i?lenen a?urelik bu?day, tüketicinin tercihidir. 

     A?urelik Bu?day yabanc? madde, yabanc? ot tohumlar?, ta?, toprak, kavuz, sap, saman içermemelidir. Rutubet oran?, a?urelik bu?day içinde önemlidir. Rutubet oran? %14´ten fazla olmamal?d?r. Yumu?ak ya da sert olu?una bak?lmadan, özellikleri incelenmeden al?nan bu?daylarla yap?lan a?urelikten sonuç al?nmaz.
     Bu tür bu?daylar, sert durum bu?daylar?ndan ucuzdur. Fiyat? etkileyen en önemli sebeplerden biri a?urelik bu?day?n içerisindeki içi bo? tanelerin, k?r?lm?? tanelerin, arpa ve kavuzun varl???d?r.