Baldo Pirinç

Pirinç al?rken yöre fark?n?n yan? s?ra tane boyutuna, rutubetine, k?r?k tane, ham tane oranlar?na ve farkl? taneli pirinçlerin kar??t?r?l?p kar??t?r?lmad???na bak?lmal?d?r.
Pilav?n tane tane olmamas?ndaki as?l kusur kar??t?r?lm?? veya rutubetli olan pirinçtir.
Su çekmedi?i için lapa olmakta, ürünün tanesinde k?sa zamanda çizgiler olu?makta, renk de?i?mekte, koku yap?p bozulmaktad?r.
Rutubet ölçme makinalar?nda pirincin rutubeti ölçülmeli ve % 14,5´i geçenler sat?n al?nmamal?d?r.