Barbunya Fasulye

Barbunya Fasulye,Tane renkleri k?rm?z? çizgili veya alacal?d?r. ?ekilleri yuvarla?a yak?n ovaldir. Ni?de, Çand?rl?, Kayseri, Çay?ralan, Yozgat, Elbistan, ?ç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yeti?mektedir. Barbunya Fasulyelerin çok çabuk tüketilmesi gerekmektedir. Ambalaja konulmamaktad?r. Genelde paketlemede Ni?de, Kayseri bölgelerinden gelen 9-10 mm boyunda, el band?ndan el seçmesinden geçirilen ürünler kullan?lmaktad?r. 
    Beyaz fasulyede oldu?u gibi temiz ürün elde etmek için ayn? i?lemlerin yap?lmas? gerekmektedir. Barbunyada en önemli unsur gizli çatlak olu?mu?, k?r?lm?? ve ayr?lm?? tanelerdir. Bütün tane olmas? gereklidir. Di?er bakliyat ürünlerinde yenisi ç?k?ncaya kadar fazla renk matla?mas? olmamaktad?r. Ancak barbunyan?n rengi sezon ortas?nda de?i?mekte ve canl?l??? kaybolmaktad?r. Eski barbunya, pi?medi?i gibi deliklidir ve böcek yapmaktad?r. Yeni üründen ay?rmak için tane ikiye bölündü?ünde tanenin iç renginin beyazdan sar? renge döndü?ü görülmektedir.
 
    Eski barbunya fasulyenin alaca rengi matla??p, kahverengiye dönü?me ba?lad???nda, kabuk kal?nla??r. Kabuk ovu?turuldu?unda çok ince parçalar halinde ufalan?r. Rutubet ve analiz oranlan, kuru fasulyenin de?erleriyle ayn?d?r. Son dönemlerde ürün eksikli?inden dolay? ABD, Kanada, Çin, ?ran, Moldova ve Azerbaycan´dan al?m yap?lmaktad?r. ABD, Çin ve Kanada barbunyalar? oval yap?s? ve rengiyle yerli barbunyay? and?rmaktad?r. Türk damak tad?na yak?n, temiz ve standart boyda olmas?ndan dolay?, paketlemede tercih edilmektedir.
 
    Di?er ülkelerden gelen barbunyalar ise rutubetli ve dayan?ks?zd?r. Pi?irildi?inde kabuk ve siyah su b?rakmaktad?r. Paketlenip sat?lmaya kesinlikle elveri?li de?ildir. Ülkemizde ilk barbunya A?ustos ay?nda Elbistan´da ç?kmaktad?r. Daha sonra bunu di?er bölgeler takip etmektedir.
Barbunyada en önemli unsur gizli çatlak olu?mu?, k?r?lm?? ve ayr?lm?? tanelerdir. Bütün tane olmas? gereklidir.