Basmati Pirinç

Basmati pirinci, pirincin prensi kabul edilir. Punjab eyaletinde yeti?tirilmektedir. Punjab “be? su” demektir. Bu eyalet, ortas?ndan geçen be? ?rma??n olu?turdu?u delta sayesinde bir pirinç cenneti haline gelmi?tir. Himalaya da?lar?n?n eteklerine kurulmu? olan ve kayna?? buradaki sular ve eriyen buzlar olan bölge, Basmati pirincinin yeti?mesi için muhte?em bir ortamd?r. Toplam ekili alan?n % 83´ü Basmati pirince ayr?lmaktad?r. Bu do?al aromal? pirincin tohum ekimleri, en uygun sonucun al?nabilmesi için May?s ve Temmuz aylar? aras?nda a?amal? olarak yap?lmaktad?r. Hasat ise Kas?m ay?ndan sonra ba?lamaktad?r.

 

Ürün topland?ktan sonra i?lenmeden önce 45 gün bekletilmektedir. Basmati pirincinin en önemli Özelli?i pi?irildikten sonra kendi boyunun iki kat? kadar uzayabilen tek pirinç türü olmas?d?r. 

 

Basmati pirinci, sade pilav olarak kullan?labildi?i gibi garnitürlü olarak da kullan?lmaktad?r. Özellikle badem, ceviz, curry sosu Basmati pirinçle beraber en çok kullan?lan ürünlerdir. Basmati pirinç, iki tür cilalama i?lemine tabi tutulmaklad?r. Bunlardan çift cila sistemi, ipek cilas?na oranla daha az toz ve kal?nt? b?rakmas? sebebiyle tercih edilen bir yöntemdir. Basmati pirincin raf ömrü 3 y?ld?r.