Eyüp Sultan Lokumları

Lokum, su ?eker, ni?asta ve sitrik asit veya tartarik asit veya postasyum bir tartarat ile haz?rlanan lokum kitlesine gerekti?inde çe?ni maddeleri, kuru veya kurutulmu? meyveler ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekni?e uygun olarak haz?rlanan geleneksel bir Türk tatl?s?d?r.

Arapçada “rahat-ul hulkum” (bo?az rahatlatan) olarak gerçmekte olan ve bu tamlamadan türetilen lokum, kimi kaynaklara göre 15’inci yüzy?ldan beri Anadolu’da yap?lmaktadr?. Kimi kaynaklara göre ise 18. yy sonunda Muhittin Hac? Bekir taraf?ndan sert ?ekerlerden s?k?lan 1. Abdulhamit’in yumu?ak ?ekerleme iste?i üzerine aç?lan bir yar??ma neticesinde icat edilmi? ve bu yar??mada da Muhittin Hac? bekir birinci olmu?tur. Lokum, Avrupa’da 19. yüzylda bir ?ngiliz gezginin Avrupa’ya Hac? Bekir’in lokumunu götürmesi ile yay?lmaya ba?lam??t?r.