Gönen Baldo Pirinç

?ri taneli olmas? ve pilav?nda çok iyi sonuç vermesi nedeni ile ülkemizde yar?m as?rd?r ekilen, bilinen, be?enilen ve en çok tercih edilen bir pirinç çe?ididir. Özellikle Türk damak tad?na uygun ve art?ml? olmas? nedeniyle daha fazla talep görmektedir. ?talyan orjinli bir pirinç olup, uzun taneli pirinçler s?n?f?na girer. Gönen ve Biga’da ekimi yap?lan boyu 8 mm; bin dane a??rl??? 30-31 gr olan, di?er bölgelerde ekilen cinslerine göre renk ve tane özelli?i ile farkl? olan bir pirinç çe?ididir. Son y?llarda çok tutulmas?ndan ve sat?lmas?ndan dolay?, farkl? pirinç çe?itleri ile kar??t?r?larak sat?lmaktad?r. Gönen Baldo pirinç Reis’in özel ve en çok talep edilen bir ürünüdür.