İç Bakla

Kuru ?ç Bakla, Çanakkale, Biga, ?zmir´de A?ustos ay? içerisinde hasat yap?lmaktad?r. 13-15 mm aras?ndad?r. En iri boy olarak kabul edilmektedir. Rutubet miktar? % 14.5 olmal?d?r. ?ç kuru baklalar?n rengi kendine özgü ye?ilimsi, aç?k sar?d?r. Koyu renkli Kuru ?ç Bakla geç pi?mektedir. Kuru iç baklada yabanc? madde oran? % 0.5´tir. Kalbur alt? % 0.5, k?r?k tane % 5, di?er s?n?ftan taneler % 11 geçmemelidir. Boylanm?? üründe farkl? boydan tanelerin miktar? % 10´u geçemez. ?ç bakla “fava yeme?i” yap?larak tüketilmektedir. Kuru ?ç Bakla havadar yerde muhafaza edilmeli, kötü kokular?n yak?n?nda tutulmamal?d?r.