İnce Köftelik Bulgur

Bulgurun inceltilmi? halidir. Besleyici ve uzun süre bozulmadan kalabilen bir g?da maddesidir.  Ekonomik, kolay ve çe?itli yemekler haz?rlanabilir olmas?n?n yan? s?ra, içerdi?i yüksek besin de?eri sayesinde tüm dünyada sürekli kullan?lmaktad?r. Yüksek mineral ve selüloz bar?nd?rd???ndan ve dü?ük ya?? olmas? nedeniyle sa?l?kl? bir besindir. 100 gr bulgurda 0 kolesterol, 357 kalori, ayr?ca protein, karbonhidrat, lif, fosfor, potasyum, B1 vitamini mevcuttur. ?çerdi?i posa yani lif sayesinde mide tembelli?ini önler. Ba??rsak kanserini önlemesi ve tok tutarak sa?l?kl? zay?flamaya yard?m etmesi aç?s?ndan uzmanlarca tavsiye edilmektedir. Çocuklar ve hamile kad?nlar için önemli bir g?da maddesidir.