Jasmine Pirinç

Jasmine Pirinç, ad?n? ta??yan çeltikten elde edilen, kendine özgü kokusu ve çok hafif ?ekerli tad? olan, beyaz uzun taneli bir pirinç türüdür. Pirincin orijinal ad? Hom Mal? pirincidir. Ancak zaman içinde pirincin uluslararas? piyasalarda kazand??? ba?ar? sebebiyle çokuluslu bir isim aranm?? ve sonunda çiçe?inin ismi olan Jasmine tüm piyasalarda kabul gören bir ticari isim olmu?tur. Jasmine pirinci Tayland´?n en önemli tar?m ürünlerinden biridir. Jasmine pirincin yeti?tirilme dönemi, May?s-Ekim dönemine rastlamaktad?r. Hasat döneminin ise en geç ?ubat ay? içerisinde bitirilmi? olmas?na özellikle dikkat edilmekledir. Bu döneme kadar yap?lm?? olan hasatta elde edilen en kaliteli sonuçlar al?nmaktad?r. Uluslararas? alanlarda da kalitesi kabul edilmi? en de?erli Jasmine Pirinci kuzeydo?udaki ve nispeten daha kuru bir iklime sahip “Kula Longha” bölgesindeki pirinçtir. 
 
Bu bölge gerek toprak yap?s? gerekse havas? itibariyle Jasmine Pirinç için en uygun yeti?tirilme imkânlar?n? sa?lamaktad?r. Jasmine pirincine koku ve tat veren çiçe?i de bu bölgede y?lda iki defa açmaktad?r. Bununla birlikte en çok Jasmine pirinci yeti?tirilen bölge Tayland´?n orta merkez bölgesidir. Bu bölgede y?lda hektar ba??na 2 ton pirinç elde edilmektedir. Tayland Hükümeti, Jasmine pirincini bir milli ürün olarak görmektedir. Her y?l hasat mevsiminden sonra yap?lan yar??malarda üreticilere kalite sertifikas? verilmektedir. Bu sertifikay? alan üreticiler (kendi ürünlerinde bu sertifikaya sahip olduklar? sürece) kalite madalyonunu kullanabilmektedir. ?hraç edilen tüm pirinçler gümrük d???nda ayr?ca devletin kendi laboratuarlar?nda da uygunluk testlerine tabi tutulmaktad?r.
 
Reis, ilk hasat ürünlerini almaktad?r ve kalite sertifikas? sahibidir. Jasmine Pirinç, dünyada birçok ülkenin mutfak kültürüne yerle?mi? durumdad?r. Bu pirinçle yap?lan yemeklerle ilgili kitaplar yay?nlanm??t?r. Ayr?ca sadece bu pirinci incelemek ve geli?tirmek için biri Tayland, di?eri de Amerika Birle?ik Devletleri´nde iki enstitü kurulmu?tur.