Kepekli Pilavlık Bulgur

Kepekli diyet bulgur, sert durum bu?day?n?n kepe?i üzerinde b?rak?lm?? halidir. Triticum durum cinsi sert bu?daylar?n temizlenmesi, y?kanmas?, pi?irilip kurutulmas?, kabu?unun soyulmas? ile elde edilen yar? haz?r bir g?da maddesidir. Kepekli bulgur insan sa?l??? aç?s?ndan son derece önemlidir. Zay?flama diyetlerinde kullan?ld??? gibi kepe?in; kan de?erini ve kandaki ya?lar? dü?ürücü etkisinin yan?nda, mide ve ba??rsak kanserini önleyici yönüde bulunmaktad?r.