Kepekli Pirinç

Kepekli Diyet Pirinç, Çelti?in kavuzlar?n?n tekni?ine uygun soyulmas? ve ay?klanmas? sonucu elde edilir. Ba?ka bir deyi?le pirincin üzerinde kepek muhafaza edilir. Her pirinçten kepekli pirinç yap?lmas?na ra?men, baldo pirincin kepeklisi tercih edilir. Kepekli pirinçlerin rutubeti % 14´ün alt?nda olmal?d?r. Çünkü parlat?lm?? pirinçlerden daha çabuk bozulmaktad?r.
  
Ambalajda di?er pirinçlere oranla daha k?sa zamanda tüketilmesi veya bez torbaya konulmas? gerekmektedir. Kepekli pirinç, besleyicidir ve sa?l?k aç?s?ndan tercih edilmektedir.Kepekli Pirinç Pi?me süresi 45 dakikad?r. Kendine has kokusu ve tad? vard?r. Kepekli diyet pirincin küflü, kötü kokulu olmamas? gerekmektedir. Çeltik kavuzu, toz, ta?, toprak ve mand?k (k?rm?z? çizgili tane) içermemelidir.