Kırmızı Mercimek

K?rm?z? mercimek ekimi, Güneydo?u Anadolu´da yap?lmaktad?r. Gaziantep, Barak, ?anl?urfa, Viran?ehir, Nusaybin, Diyarbak?r, Bismil, Mardin, K?z?ltepe, Ceylanp?nar ve Siverek´te yeti?tirilmektedir. K?z?ltepe mercime?i böcek yapmamas?ndan dolay? di?er yörelerde yeti?en ürünlere nazaran k?ymetlidir. Kabuklu halde toplanan k?rm?z? mercimek, i?lenerek kabuklar?ndan soyulur ve ayçiçek ya?? ile cilalan?r. Ya? oran? % 3´ü geçmemelidir. Top tane ve yaprak tane olarak sat?l?r. Yaprak tane daha çabuk pi?er ve böcek yapma riski yoktur. K?rm?z? mercimek Haziran ay?nda ç?kmaktad?r.
 
K?rm?z? mercimekte di?er bakliyatlar?n aksine yeni mahsulünde taneler serttir, geç pi?er. Bu sebeple belli bir müddet eski mahsulün tüketilmesi gereklidir. Mercimek sat?n al?rken içerisinde beyaz, hastal?kl?, delikli, hasarl? ve yenik tanelerin olmamas? gerekmektedir. K?rm?z? mercime?in yöresel özellikleri vard?r. Baz? yörelerin ürünlerinde böceklenme olmakta, taneler erimemekte ve geç pi?mektedir. Mercimek taneleri, sa?lam, bütün, iyi kurutulmu? ve rutubeti en fazla % 14,5 olmal?d?r. Yabanc? madde, bozuk tane, kalbur alt? tane oran? en çok % 0,5´tir. K?r?k tane miktar? % 3´ü geçmemelidir. Baz? fabrikalarda kabuk soyma ve cilalama esnas?nda menfaat elde etmek amac?yla mercime?e su verilmektedir, i?leme an?nda pirinçte oldu?u gibi k?r?klar al?nmamaktad?r. Bu tür mercimekler dü?ük fiyata sat?lmaktad?r. Mercimek al?nd???nda içerisinde böcek görülmez. Fakat al?nd?ktan sonra böceklene-bilmektedir. Bu sebeple mercimekte yöre önemlidir.