Koçbaşı Nohut

Nohut , yüksek miktarda protein ve ni?asta içerir, tah?llardan iki misli daha fazla proteine sahiptir. Koçba??, ?spanyol, K?v?rc?k ve leblebilik çe?itleri vard?r. Nev?ehir, Ürgüp, Biga, Gönen, Ezine, Konya, Isparta nohutlar? ve iri boyda olanlar tercih edilmektedir. Ankara, Eski?ehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Çorum, Yozgat, Denizli ve Çanakkale nohutlar? da tüketilmektedir.
 
    Nohutta yöresel farkl?l?klar fiyatta önemlidir. Belirli yörelerden toplanan nohutlar kesinlikle kar??t?r?lmamal?d?r. Çünkü yöresel pi?me farkl?l?klar? vard?r. E?er kar??t?r?larak kullan?l?rsa tanelerin baz?lar? pi?mekte baz?lar? ise pi?memektedir. Nohut  Eleme yap?larak boylanmakta, el seçmesi yap?larak rengi koyu olanlar ve delikli taneler ay?klanmaktad?r. 9-10 mm olanlar en iri, 8-8.5 mm olanlar iri, 8 mm ve alt? leblebilik olarak ayr?lmaktad?r. Paketlemede 9-10 mm olan en iri taneler tercih edilmektedir. Nohutta kalibraj önemlidir. 1 mm.´lik bir fark, fiyatta % 30-40 aras?nda farkl?l?k olu?turmaktad?r. Koçba?? ve ?spanyol nohut, lüks nohut s?n?f?na girmektedir. Bu nohutlar iri, kö?eli ve uzundur. Uzunluklar?, geni?liklerinin 1.5 misli olup derinlik ve geni?likleri e?ittir.Nohut taneleri, buruncu?a do?ru daralmaktad?r.Nohut tanelerinin üzeri damarl?d?r ve rengi aç?k sand?r. Kuru ve dayan?kl? ürünler paketlemede kullan?lmaktad?r. Nohutta ye?il renkli ham taneler, koyu kahverengi sert taneler olmamal?d?r. Bu tip nohut taneleri pi?memektedir. Taneler tüylü ise tercih edilen bölgelerin nohutlar? de?ildir.
 
    Nohut’un di?er özelli?i, ince kabuklu olmas? ve tanelerden kolay s?yr?lmamas?d?r. Bu çe?it nohutlar çabuk pi?mekte, kabuk atmamakta ve lezzetli olmaktad?r. ?hraç için Türkiye´nin çe?itli yörelerinden de?i?ik özellikteki nohutlar, belirli ticaret merkezlerinde toplat?ld?ktan sonra, elenip, boylanarak zaman zaman da iç piyasaya ucuz fiyatla sunulmaktad?r. Bu ürünler paketlemede kullan?lmamal?d?r. Çünkü pi?me farkl?l??? oldu?u gibi böcek yapma riskleri de fazlad?r. Ucuza satmak için eski mahsul ürünlerle de kar??t?r?lmaktad?r. Bu ürünlerde delinme olmaktad?r. Eski ürün özelliklerini kaybetti?i için çabuk pi?memektedir. Yenildi?inde de mideye ?i?kinlik gibi rahats?zl?k vermektedir. Son y?llarda yetersiz üretimden do?an nohut ihtiyac? için Meksika´dan iri taneli (12 mm) nohut al?nm??t?r. Gösteri?li olmas?na ra?men ülkemizde yeti?en nohut kadar lezzetli olmad??? ve delik olu?tu?u tespit edilmi?tir.