Kuru Fasulye

Kuru Fasulye, Tarlada olgunla?an kuru fasulyeler sarar?p kurutulduktan sonra kabuklar?ndan ç?kar?l?r. Elenir, kalibre edilir ve yabanc? maddelerden ar?nd?r?larak tüketime sunulur. Kuru fasulyenin Dermason, Battal, Çal?, Horoz, ?eker, S?ra ve Bombay çe?itleri vard?r. Dermason fasulye en fazla tüketilen çe?ittir. Erzincan, Konya, Çumra, Ni?de, Kayseri, Ankara, Malatya, Do?an?ehir, Elbistan ve Tokat´ta yeti?mektedir. Erzincan Dermason fasulyesi, toprak özelli?i ve kar suyu ile beslenerek yeti?mesi, ince kabuklu olmas?, çabuk pi?mesi ve lezzetli olmas?ndan dolay?, tüketicinin en çok tercih etti?i fasulyedir. Uzun süre dayan?r ve böceklenme riski çok azd?r. Erzincan fasulyesinin fiyat?, di?er yörelerin fiyatlar?ndan yakla??k % 30-40 yüksektir.Erzincan fasulyesini di?erlerinden ay?rt etmek için tane özelli?ine bak?lmas? yeterlidir. Tanelerinin ucu kesiktir ve dolgun yap?dad?r. Renkleri canl? beyazd?r. Di?er Dermason fasulyelerin uçlar? ovalimsi ve yass? tanelidir. Konya Dermason fasulyesi de tohum yenilemesinden sonra temiz ve standart taneleri ile tüketicinin ikinci tercihidir. Ülkemizde zaman zaman özellikle son y?llarda fasulye üretiminde verimsizlik ya?anmaktad?r. Sofralar?m?z?n geleneksel lezzeti kuru fasulye ihtiyac?n?n kar??lanmas? için maalesef Arjantin, Çin, Kanada, Bulgaristan, Iran, Polonya ve Moldova’dan ithal edilmektedir. Türk damak tad?na uymad??? ve geç pi?ti?i için tercih edilmemesine ra?men, yerli ürünlerle kar??t?r?larak ülkemizde yeti?en ürün diye sat?lmaktad?r, ithal fasulyelerin yerli fasulyelerden ay?rt edilebilmesi için tane özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir, ithal fasulyeler oval ve küçük tanelidir. Kabuklar? kal?n oldu?u için ?slat?lsa bile geç pi?mekte ve pi?irilirken kabuk atmaktad?r. Bakliyatta fasulyenin yöresel farkl?l??? çok önemlidir. Toprak ve iklim ?artlan pi?me ve lezzetini etkiledi?i gibi dayan?kl?l?k sürelerini de de?i?tirmektedir. Yeni mahsul ürünler ve belli yörelerin ürünleri, ?slat?lmadan k?sa sürede pi?mektedir. Eski mahsul ürünler uzun süre suda bekletilip pi?irilse dahi pi?memekte ve lezzetli olmamaktad?r. Midede ?i?kinlik yapmakta ve hazm? zor olmaktad?r. Eski mahsulkuru fasulyeler, kendine has beyaz renklerini yitirmekte, matla??p, aç?k sar? renk almaktad?r. Eski ile yeni mahsul kuru fasulye ve ithal ile yeni kuru fasulye asla kar??t?r?lmamal?d?r. Ürün al?rken gerekli ihtimam gösterilmedi?i için, ucuz ürün satmak isteyenler pazar bulduklar? için ürün kar??t?rmaya devam etmektedirler. 
 
Eski kuru fasulyeyi ürünü yeni kuru fasulyeden ay?rt edebilmek için en önemli gözlemkuru fasulyenin ortas?ndaki filizlendi?i yere bakmakt?r. Bu bölge sar?ms? renge dönü?meye ba?lam??sa ve kabuk rengi matla?m??sa o ürün eski mahsul kuru fasulyedir, ithal ürün taze olsa da filizlenen yer sararm?? durumdad?r. Taneler dolgun de?il, tanelerin ortas? bas?k ve yerli üründeki beyaz?n canl?l??? yoktur. Fasulyede boylama ve ay?klama önemlidir. Eleme ve hafif tane ayr?lmalar?ndan geçen fasulye boylan?p, içerisinde olgunla?mam?? ince tanelerden ayr?lmaktad?r. Ya?mur yemi?, ?slakl?ktan dolay? aç?k siyah renkli, çamurlu ve ku? yeni?i olan taneler elemeden sonra el band?nda el seçmesiyle ay?klan?p, temizlenmektedir. En iri boy (9mm üstü) ile iri boy (8 mm) olanlar?n fiyatlar? farkl?d?r. 6-8 mm olanlar, s?ra fasulye olarak adland?r?lmaktad?r. Pi?me ve lezzet farkl?l??? olmad??? için fiyat? da ucuz oldu?undan tüketicinin be?enisini kazanm??t?r. Daha küçük boyda olan fasulyeler daha dü?ük fiyatla sat?lmaktad?r. Kuru fasulyede rutubet % 14,5´tir. Kalbur alt?, bozuk tane, k?r?k tane ve yabanc? madde miktar? en çok % 1´dir. Ülkemizde fasulyenin hasat zaman?, 20 A?ustos´tan itibaren ba?lamaktad?r, ilk ç?kan ürünler, nemli olduklar? için çok çabuk tüketilmelidir. Aksi halde böceklenmektedir. Ya?mur yemi? olan yumu?ak fasulyeler, art?m yapmamakta ve suyu tats?z olmakta, taneleri da??lmaktad?r. Ucuza sat?lan bu ürünlerden di?er fasulyelere nazaran daha az porsiyon ç?kmaktad?r. Paketlenip sat?lmaya kesinlikle elveri?li de?ildir. Battal, çal? fasulyenin görüntüsü böbre?i and?rmaktad?r. Ovalimsi ve yass?d?r. ?eker fasulye yuvarlak, horoz fasulye ise ince ve uzun tanelidir.