Osmancık Pirinç

Trakya Tar?msal Ara?t?rma Enstitüsü taraf?ndan geli?tiren ve 2000 y?l?ndan sonra ekimi yap?lan ilk Türkiye orjinli bir pirinç çe?ididir. ?yi pilav yapmas? ve tane yap?s?n?n Baldo’yu and?rmas?ndan dolay? tüketicinin be?enisini kazanm??t?r.