Patlatmalık Mısır

M?s?r, bu?daygiller cinsindendir. Patlamal?k m?s?r, ?zmir, Denizli, Kütahya, Ayd?n, Ödemi? ve Adana´da yeti?mektedir. Patlamal?k m?s?rda patlam?? tanelerin fazlal??? önemlidir.
Ülkemizde üretilen m?s?rlarda patlam?? tane oran? % 70´i geçmez. En fazla rand?man ?zmir bölgesinde yeti?en m?s?rdan al?nmaktad?r. Özellikle Arjantin´den ithal edilen m?s?rda patlama oran? % 99´dur. Dolay?s?yla tüketicinin de tercihi bu yöndedir. M?s?r içerisinde ba?ka bitki tohumlar?, ta?, toprak, sap miktar? % 5´i geçmemelidir.Cin M?s?r bozuk tane, küflenmi?, çürümü?, filizlenmi?, hastal?kl? tane oran? % 11 geçmez. K?r?k tane ve elek alt? diye tabir edilen tanelerin miktar? da yine en çok % 1´dir