Pilavlık Bulgur

Tarihi binlerce y?l öncesine dayanan bulgur gluteni bol, Triticum durum cinsi sert bu?daylar?n tekni?ine uygun olarak kaynat?lmas?, kurutulmas? ve çe?itli boylarda k?r?m? ile elde edilir. Pilavl?k, köftelik, çi? köftelik, içli köftelik, seferkitel ve firik bulgur çe?itlerinin ayr? ayr? k?r?m ?ekli vard?r. Kar?nca ba?? k?r?ml? pilavl?k bulgur tercih edilmektedir.  Ülkemizde endüstriyel olarak bulgur, Güneydo?u Anadolu, ?anl?urfa, Gaziantep, Mardin ba?ta olmak üzere Konya, Karaman, Mut bölgelerinde üretilir. Pirinçte oldu?u gibi bulgurda da rutubet çok önemlidir. Nemli olan ve rutubeti %13’ü geçen taneler çok k?sa zamanda bozulmakta, rengi atmakta, küflenip, koku yapmaktad?r. Kösemar denilen kahverengi taneler olmamal?d?r. ?çerisinde arpa taneleri olan, rutubetli ürünler ucuza sat?lmaktad?r. En önemlisi bulgurun rengini sarartmak için boya kullan?lmamal?, mekanik sarartma yöntemlerine tabi tutulmamal?d?r. Bulgurun kendine has kokusu ve do?al rengi vard?r. Ülkemizde ilkel yöntemlerle hijyenik olmadan üretilen bulgur mevcuttur. Bu?day seçiminde titizlik ve fiyat fark?, i?lemede gösterilen özen göz önüne al?n?rsa, kaliteli bulgurun fiyat?n?n yüksek olmas? do?ald?r.

 Besleyici ve uzun süre bozulmadan kalabilen bir g?da maddesidir.  Ekonomik, kolay ve çe?itli yemekler haz?rlanabilir olmas?n?n yan? s?ra, içerdi?i yüksek besin de?eri sayesinde tüm dünyada sürekli kullan?lmaktad?r. Yüksek mineral ve selüloz bar?nd?rd???ndan ve dü?ük ya?? olmas? nedeniyle sa?l?kl? bir besindir. 100 gr bulgurda 0 kolesterol, 357 kalori, ayr?ca protein, karbonhidrat, lif, fosfor, potasyum, B1 vitamini mevcuttur. ?çerdi?i posa yani lif sayesinde mide tembelli?ini önler. Ba??rsak kanserini önlemesi ve tok tutarak sa?l?kl? zay?flamaya yard?m etmesi aç?s?ndan uzmanlarca tavsiye edilmektedir. Çocuklar ve hamile kad?nlar için önemli bir g?da maddesidir. Pilav, k?s?r, çi?köfte, içliköfte olmak üzere yemeklerde ana madde veya yard?mc? madde olarak kullan?lmaktad?r.