Sarı İç Mercimek

Sar? Mercimek, ?zmir, Ayd?n ba?ta olmak üzere Ege bölgemizde ekimi yap?lan ve tercih edilen bir mercimektir. Ankara, Yozgat bölgesinde ye?il mercimekten (patostan geçirilerek ve kabu?u soyularak) elde edilen sar? mercimek, tercih edilmez fakat sat??? yap?lmaktad?r. 
    Sar? mercimek iyi kurutulmu?, kabuklar?ndan tamamen ayr?lm?? olmal?d?r. Kabuk k?r?nt?lar? içermemeli, kanarya sar?s? renginde olmal?d?r. Rutubet miktar? % 14.5´i, yabanc? ot ve tohum miktar? % 1´i, küflenmi?, çürümü?, cücüklenmi?, bozuk tane oran? % 1´i, k?r?k tane miktar? % 3´ü geçmemelidir. Sar? mercime?in içerisinde fi? gibi di?er çe?it taneler % 5´i geçmemelidir. Depo ve ma?aza raflar?nda güne? ????? almayan yerde sergilenmelidir.