Trakya Baldo Pirinç

?talyan orjinli olup, uzun y?llard?r ülkemizde a??rl?kl? Trakya bölgesinde ekilmektedir. Uzun taneli pirinç s?n?f?na girer. Bin dane a??rl??? 30 gr’d?r. Son y?llarda tohumun yenilenmemesi, tarla veriminin ve çeltik rand?man?n %50’ye kadar dü?mesi nedeniyle ekimi azalm??t?r. Yüksek verim ve rand?man nedeniyle Osmanc?k ekimine yönelinmi?tir. De?i?ik pirinç çe?itleri ile kar??t?r?l?p sat?lmas?ndan dolay?, tüketici memnuniyeti azalmaktad?r. Reis Trakya Baldo Pirinç’in taneli olmas? ve pilavda iyi sonuç vermesi nedeniyle tüketiciler taraf?ndan tercih edilmektedir. A??rl?kl? olarak ?psala, Uzunköprü, Ergene, Meriç, Ke?an, Malkara’da ekilir.