Yeşil Mercimek

Ye?il mercimek, Sungurlu, Çorum, Yozgat, Bo?azlayan, Sar?kaya, Zile, Konya, Tokat ve Ankara´da yeti?tirilmektedir. Haziran sonunda Sungurlu ve Çorum; Temmuz ay? içinde ise di?er yörelerde ç?kmaktad?r. Yozgat, Sankaya, Bo?azlayan´da ç?kan erken hasat ürünleri tercih edilmektedir. Son y?llarda ye?il mercime?in verimlili?inin dü?mesi ve böceklenmenin önüne geçilememesi neticesinde Kanada´dan ithal edilmektedir.
 
    Y?llarca tar?m?n ihmal edilmesi ve teknolojik imkânlar?n kullan?lmamas?; bilinçli ilaçlama ve gübreleme yap?lmamas?ndan ve kendi ihtiyac?m?z? kar??layamaz hale dü?tü?ümüzden dolay?; ülkemizden tohumunu al?p böceksiz üretim yapan Kanada mercime?i kullan?lmaktad?r. Ye?il mercimek, sa?lam, bütün, iyi kurutulmu? olmal?; böcek, kimyasal madde art?klar?, nem, yabanc? tat ve koku içermemelidir. Tanelerin rengi zümrüt ye?ili olup, çap? 6 mm üzeri olmal?d?r. Ye?il mercimekte kalibre çok önemlidir. Çap? 5-5,5 mm olan ürün kullan?lamaz. Ancak, fiyat? a?a?? çekmek için iri boy ürüne kar??t?r?lmaktad?r. Küçük boydaki mercimek geç pi?mekte ve 0,5 mm boy fark? fiyatta % 20-30 fark yaratmaktad?r. 
 
    Ye?il mercime?in böcek yap?p yapmamas? da önemlidir, ilaçlama yap?lsa bile ölü böcekler tanelerin içerisinde kalmaktad?r. Bu sebeple yöre çok önemlidir. Hiç böcek yapmayan yörelerin mercime?i tercih edilmelidir. Küflenmi?, çürümü?, filizlenmi?, kabuklar? atm?? taneler olmamal?, eski ve yeni ürünler kar??t?r?lmamal?d?r. Eski ürün; yan?k, renginin kahverengi olu?u ve tanelerin sertli?inden ve buru?uk olmas?ndan anla??lmaktad?r. Eski ürünlerin renk canl?l??? ve parlakl??? kaybolmu?tur. Ye?il mercimekte rutubet % 14,5´i geçmemelidir. Yabanc? madde, bozuk tane miktar? % 1, k?r?k tane miktar? ise % 3´ü geçmemelidir.